ม.3

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้ทำแบบทดสอบสอบ 30 ข้ อ  ด้านล่างนี้

โรงเรียนวัดบางกระ                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ข้อสอบย่อย                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาคอมพิวเตอร์ ( ง23206)                                                             เวลา   1   ชั่วโมง

*********************************************************************

ตอนที่ 1   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X   ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1.ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ คือ

ก.Input,  Process,  Output

ข.OS,  CPM,  DOS

ค. Hardware,  Software,  Peopleware,  Data

ง. Transistor,  IC,  VLSI

2.RAM  มาจากคำว่า

ก.Read Access Memory

ข.Read – Add Memory

ค.Read Application Memory

ง. Random Access Memory

3.หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถบันทึกเพิ่มเติมแก้ไขได้ คือ

ก. TERMINAL

ข. BIT

ค. ROM

ง. RAM

4.หน่วยความจำแบบใด เมื่อปิดสวิทซ์แล้วข้อมูลจะหายไปถ้าไม่ทำการ SAVE ข้อมูลไว้

ก. CD-ROM

ข. EPROM

ค. RAM

ง. ROM

5.ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร

ก.  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข.  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน

ค.  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ

ง.  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

หน้า 2

 6.info@ictdd.com เป็นชื่อของอะไร

ก.   ชื่อโดเมน

ข.   ที่อยู่อีเมล์

ค.   หมายเลขไอพี

ง.   หมายเลขไอเอสพี

7.ถ้าต้องการเปิด http://www.ictdd.com ปฏิบัติอย่างไร

ก.   พิมพ์ URL ลงในแถบคำสั่ง

ข.   พิมพ์ URL ลงในแถบชื่อเรื่อง

ค.   พิมพ์ URL ลงในแถบเครื่องมือ

ง.   พิมพ์ URL ลงในแถบแอดเดรส

8.การบันทึกข้อมูลในชื่อไดรฟ์ที่แตกต่างไปจากเดิมทำอย่างไร

ก.  กดแป้น <F12>

ข.  เลือกเมนู File -> Save

ค.   กดแป้น <Crtl>+<S>

ง.   เลือกเมนู File -> Save as

9.อุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

ก.  Harddisk

ข.  Superdisk

ค.  CPU

ง.  Memory

10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด

ก.   การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข.   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ค.   การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ง.   การเรียนผ่านดาวเทียม

11. การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศเกิดประโยชน์อย่างไร

ก.   ใช้ในการตัดสินใจ

ข.   ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ค.   ได้ข้อมูลใหม่

ง.    ฝึกทักษะการทำงาน

หน้า 3

 

12. ข้อใดไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้จัดทำสารสนเทศ

ก.   จอภาพ

ข.   สแกนเนอร์

ค.   แป้นพิมพ์

ง.   กล้องดิจิทัล

13. หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร

ก.   เปิดใช้งานได้ง่าย

ข.   ทันสมัยเก็บได้เร็ว

ค.   ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

ง.   เก็บหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

14. อุปกรณ์ข้อใดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดความจุน้อยมาก

ก.   แฟลชไดร์ฟ

ข.   ฮาร์ดดิสก์

ค.   ดีวีดี

ง.   ฟลอปปีดิสก์

15. ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมด

ก.  โมเด็ม เครื่องพิมพ์ เมาส์

ข.   สแกนเนอร์ เมาส์ โปรแกรม

ค.   ชุดคำสั่ง แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์

ง.   โปรแกรม แป้นพิมพ์ จอภาพ

16. หน่วยคำนวณและตรรกะอยู่ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์

ก.   หน่วยรับข้อมูล

ข.   รับหน่วยความจำสำรอง

ค.   หน่วยความจำหลัก

ง.   หน่วยประมวลผลกลาง

17. ROM เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบใด

ก.   การพิมพ์ข้อมูล

ข.   บันทึกรูปภาพที่ถ่าย

ค.   บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

ง.    การคำนวณ

หน้า 4

18. ข้อใดเป็นการแสดงผลจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ก.   เสียงเพลงจากคอมแพคดิสก์

ข.   ดาวน์โหลดรูปภาพ

ค.   พิมพ์รายงาน

ง.   ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำงานของซอฟต์แวร์

ก.   ใช้เครื่องแอลซีดีนำเสนอรายงาน

ข.   ใช้โปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์

ค.   ใช้โปรแกรมคำนวณภาษีในคอมพิวเตอร์

ง.   ข้อ ก และข้อ ค ถูก

20. ซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก.   มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าเทียมกัน

ข.   มีหน่วยความจำเพียงพอในการจัดเก็บข้อมูล

ค.   มีระบบปฏิบัติการเป็นสื่อกลางการทำงาน

ง.   มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน

21. ข้อใดคือการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์

ก.   ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ข.   พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสถียรภาพ

ค.   ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ง.   ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์

22. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาขึ้นเพื่ออะไร

ก.   เพื่อความต้องการขององค์กรใดองค์หนึ่ง

ข.   เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

ค.   เพื่อช่วยจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน

ง.   ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้

23. การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร

ก.   เป็นความรู้พื้นฐาน

ข.   ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่

ค.   นำความรู้มาประยุกต์ใช้

ง.   ถูกทั้งข้อ ก และ ค

หน้า  5

 

24. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร

ก.   การแสดงผล

ข.   การประมวลผล

ค.   การสื่อสารและเครือข่าย

ง.   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

25. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก

ก.    การคิดเกรดเฉลี่ย

ข.    การออกแบบกรอบภาพ

ค.    การทำบันทึกรายรับรายจ่าย

ง.    การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

26. เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร

ก.   ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ

ข.   รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ค.   ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์บนจอภาพ

ง.   ข้อ ก และข้อ ค ถูก

27. ข้อใดจัดเป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

ก.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ข.   เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล

ค.   เครื่องพิมพ์แบบจุด

ง.   เครื่องพิมพ์แผ่นซีดี

28. อุปกรณ์ข้อใดอ่านด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี

ก.  ดีวีดี

ข.   ฮาร์ดดิสก์

ค.   ฟลอปปีดิสก์

ง.   คอมแพคดิสก์

29. ข้อใดคือความหมายของ ซอฟต์แวร์

ก.   การป้องกันคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ข.   การป้อนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ค.   โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

ง.   คำสั่งจากวงจรในเครื่องคอมพิวเตอร์

หน้า 6

30. อุปกรณ์ข้อใดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดความจุมากที่สุด

ก.   แฟลชไดร์ฟ

ข.   ฮาร์ดดิสก์

ค.   ดีวีดี

ง.   ฟลอปปีดิสก์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เราจะมาทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กันนะค่ะ

ให้ทำเรื่อง สัตว์ป่าสงวน  15  ชนิด

กดลิงค์  เพื่อ ดูบทความค่ะ

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กันนะค่ะ
ดังนั้น กิจกรรมที่จะต้องทำคือ ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำโครงงานมาทั้งหมด 6 ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง  ให้ระบุชื่อ นามสกุลของตัวนักเรียนเองด้วยนะค่ะ จะได้ทราบว่าใครตอบอะไรกันบ้าง

สอนทำหัวเวป

สร้างคนเดินแบบง่าย ด้วย Flash

ป้องกันไวรัสจาก-usb-flash-drive

20 Responses

 1. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

  2.การศึกษาค้นคว้า

  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน

  4.การทำโครงงาน

  5.การทำรายงาน

  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  ด.ช.รัตนชัย แสงจันทร์ ชันม.3 เลขที่ 3

 2. ขั้นตอนการทำโครงงาน มี 6 ขั้นตอน

  1.การคัดเลอกหัวเรื่อง
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  เด็กชาย อาทิตย์ โพธิมิผล

 3. ขั้นตอนการทำโครงงาน มี 6 ขั้นตอน
  1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2. การศึกษาค้นคว้า
  3. การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4. การทำโครงงาน
  5. การทำรายงาน
  6. การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  เด็กหญิง จินดา ลามพัฒน์

 4. ขั้นตอนในการทำโครงงานมมี 6 ข้อ
  1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2. การศึกษาค้นคว้า
  3. การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4. การทำโครงงาน
  5. การทำรายงาน
  6. การนำเสนอเเละเผยเเพร่โครงงาน

  ด.ช.กิตติศักดิ์ นามการ ม.3 เลขที่ 6

 5. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

 6. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน
  เด็กหญิง สรนันท์ อร่ามคง ชั้นม.3 เลขที่13

 7. ขั้นตอนการทำโครงงาน มี 6 ขั้นตอน

  1.การคัดลอกหัวเรื่อง
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  นางสาว ธนภรณ์ หมื่นอาราม

 8. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

  2.การศึกษาค้นคว้า

  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน

  4.การทำโครงงาน

  5.การทำรายงาน

  6.การนำเสนอเเละเผยเเพร่โครงงาน

  ด.ช.อนุกูล นพตระกูล เลขที่ 10 ชั้น ม.3

 9. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  ด.ญ.กนกวรรณ ไชยเดช เลขที่ 16 ชั้นม.3

 10. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

  2.การศึกษาค้นคว้า

  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน

  4.การทำโครงงาน

  5.การทำรายงาน

  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน

  ด.ช.ศุภกิจ กันกำเหนิด ชั้นม.3 เลขที่1

 11. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจักทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน
  ด.ญ. พรนภา แตงเรือง ชั้นม.3 เลขที่ 18

 12. ขั้นตอนการทำโครงงาน มี 6 ขั้นตอน

  1. การตัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2. การศึกษาค้นคว้า
  3. การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4. การทำโครงงาน
  5. การทำรายงาน
  6. การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  _░▒███████
  ░██▓▒░░▒▓██
  ██▓▒░__░▒▓██___██████
  ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
  ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
  ██▓▒░_______________░▒▓██
  _██▓▒░______________░▒▓██
  __██▓▒░____________░▒▓██
  ___██▓▒░__________░▒▓██
  ____██▓▒░________░▒▓██
  _____██▓▒░_____░▒▓██
  ______██▓▒░__░▒▓██
  _______█▓▒░░▒▓██
  _________░▒▓██
  _______░▒▓██
  _____░▒▓██

 13. ขั้นตอนการทำโครงงาน มี6ขั้นตอน คือ
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  ด.ญ.สุชาดา ดวงตา

 14. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอเเละเผยเเพร่โครงงาน

  ด.ญ. จิราภรณ์ ปุ้ยชุ่ม เลขที่ 14 ชั้น ม.3

 15. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน

  ด.ญ. สุมณฑา ทองรองแก้ว ชั้นม.3 เลขที่ 21

 16. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน

  1.การคัดลอกหัวเรื่อง
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงรางของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  ด.ช.ธราดล นพภากูล

 17. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงาน
  ด.ช.ณัฐพงษ์ โพคัยสวรรค์
  [ ไอซ์ ]

 18. ขั้นตอนการทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน

  ด.ญ. ดาว ถังเงิน ชั้ม.3 เลขที่ 15

 19. ขั้นตอนการทำโครงงานมี6ขั้นตอน
  1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงาน
  ด.ญ.บวรลักษณ์ ลาภบุญเรือง

 20. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  2.การศึกษาค้นคว้า
  3.การจัดทำโครงร่างของโครงงาน
  4.การทำโครงงาน
  5.การทำรายงาน
  6.การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

  ด.ญ.สุดารัตน์ สุอินทร์ เลขที่ 12 ชั้นม.3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: